English

فعالیت ها

* نصب، راه‌اندازی‌، نگهداری، بهره‌برداری، تعمیرات و بازرسی از سیستم های مخابراتی، صوتی و تصویری، آنتن مرکزی، دستگاه ها و تجهیزات الکترونیکی
*
نصب، راه‌اندازی‌، نگهداری، بهره‌برداری، تعمیرات و بازرسی تأسیسات‌، دستگاه‌ها و تجهیزات ‌صنعتی
*
راهبری‌، نظارت و کنترل کارگاه‌های ‌ساخت‌، تولید ‌‌و سرویس‌های‌ تعمیراتی‌
*
تهیه و تامین کالاهای صنعتی مورد نیاز صنایع شرکت
*
آموزش و تربیت نیروی‌انسانی ‌متخصص ‌مورد ‌نیاز ‌صنایع
*
ارائه ‌سرویس‌های فنی و تخصصی در زمینه‌های برق، مکانیک، ابزاردقیق و سرویس‌های تعمیراتی
*
اجرا و نظارت ‌بر اجرای‌ سیستم‌های‌‌ بهداشت، ایمنی‌ و محیط ‌زیست در ‌مجتمع‌های ‌صنعتی