English

حقوق محیط زیست در ایران

در زمينه حقوق محيط زيست در ايران، ابتدا مي­توان به اصل 50 قانون اساسی اشاره کرد که در این باره می‌گوید:«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن ‌که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.»

ایمنی

ايمني عبارت است از ميزان درجه دور بودن از خطر. واژه (Hazard) که در تعريف علمي ايمني آمده است، در واقع شرايطي است که داراي پتانسيل آسيب رساندن به کارکنان، تجهيزات و ساختمانها ، از بين بردن مواد يا كاهش كارائي در اجراي يک وظيفه از پيش تعيين شده مي باشد. بنابراين ايمني عبارت است از مصون بودن كاركنان، اماكنو تجهيزات از خطرات احتمالي با ايجاد محيطي عاري از خطر و يا از طرق بكارگيري تجهيزات مناسب ، با توجه به اين اصل كه عدم رعايت اصول HSE در برخي موارد ممكن است علاوه بر سلامت خود شخص، سلامت ديگران را نيز به خطر اندازد و از طرفي چون انسان به دليل برخورداري از حس نوع‌دوستي نمي تواند نسبت به بي احتياطي هاي ديگران ساكت و بي‌تفاوت بماند، بايد ياد آور شد كه ايمني مسئوليتي است كــه بر دوش همگان سنگيني مي كند و همه به طور يكسان مسئول سلامتي يكديگرند .

بهداشت

بهداشت صنعتي، مطالعه همه عوامل مرتبط با كار، شيوه هاي كار، شرايط و محيط كار كه ممكن است موجب بيماري ، جراحت و عدم بهداشت گردند را ، در بر مي گيرد  . از جمله اين عوامل مي توان به محاطرات شيميائي و فيزيكي مانند مسموميت ناشي از استنشاق غبار ، دود ، گازها و بخارها ، بيماري سيليكوز ريوي ناشي از استنشاق غبار كوارتز ، بيماري هاي پوستي ناشي از مواد تحريك كننده ، يا ناشنوائي به علت سرو صدا ، مخاطرات مكانيكي ناشي از  ماشين آلات و ابزارها و در آخر فشارهاي جسمي و رواني ناشي از كار سنگين يا يكنواخت ، ساعات كار طولاني يا كار با سرعت اشاره كرد.

درباره HSE

1- تاريخچه نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست :

در تاريخ 29/11/1380 وزير محترم نفت با استقرار نظام مديريت HSE در صنعت نفت موافقت نمودند و مقرر گرديد كه پس از بررسي منابع موجود در اين خصوص، مدل و راهنمايي جهت استقرار نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در دستور كار شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش نشاني قرار گيرد اين در حالي بود كه بيش از سه سال قبل مطالعات مذكور و انتخاب بهترين گزينه جهت استقرار سيستم كديريت ايمن، اثربخش و كارا بطور غير رسمي شروع شده بود. پس از مصوبه شوراء كميتة كارشناسي و تخصصي ايمني و آتش نشاني جهت انجام مطالعة گسترده در اسناد، سوابق و بررسي هاي دقيق نتايج تجربيات شركت هاي نفتي بين المللي در زمينة استقرار نظام مديريت HSE تشكيل گرديد.